top of page

 Lesreglement (Algemene Voorwaarden) Tennisschool Van de Ridder inzake tennisles TV de Leechkamp 

1. ALGEMEEN 1.1. Iedere deelnemer aan de lessen/trainingen moet lid zijn van TV de Leechkamp, met uitzondering van deelname aan introductielessen in het kader van "Maak Kennis Met Tennis" of een soortgelijk door TV de Leechkamp aangeboden introductievorm. 

1.2. Een ieder die wenst deel te nemen aan lessen/trainingen dient zich op te geven via whats app bij Devlon. Niet inschrijven via deze manier betekent geen deelname aan de tennislessen. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het lesreglement en de financiële consequenties daarvan. De cursist die zich aanmeldt voor een tenniscursus is verplicht het verschuldigde cursusgeld te betalen. 

1.3. De deelnemer zorgt voor gepaste kleding, schoenen en een tennisracket; de tennisschool zorgt voor de ballen. Deelnemer wordt geacht bekend te zijn met de op tennisbanen geldende voorschriften hieromtrent. Bij niet navolging van deze voorschriften kan de deelnemer de toegang tot de banen en het volgen van lessen worden geweigerd. 

1.4. Tennisschool van de Ridder adviseert voor aanvang van de trainingen een sportkeuring te ondergaan. 

 

 

2. GROEPEN 2.1. Een lesgroep bestaat zoveel mogelijk uit maximaal 8 deelnemers. De tennisschool behoudt zich het recht voor om van deze groepsgrootte af te wijken met de volgende consequenties: 

2.2. De indeling voor de groepen wordt bepaald door de tennisschool in overleg met de technische - en jeugdcommissie van TV de Leechkamp. Aanmelding als complete groep is ook mogelijk. 

2.3. Ongeveer één week voor aanvang van de lesperiode ontvangt de deelnemer per e-mail, schriftelijk of telefonisch bericht van de tennisschool op welke dag en tijdstip de deelnemer is ingedeeld voor les/training. 

2.4. Indien de indeling op bezwaren stuit, dient dit per omgaande aan de tennisschool kenbaar te worden gemaakt; de tennisschool zal proberen een passende oplossing te vinden. 

2.5. Wijzigingen in de groepsgrootte van de jeugd tot en met 12 jaar gedurende een lescyclus zijn mogelijk; deze hebben geen invloed op de hoogte van het lesgeld. Het bepaalde in artikel 2.1 sub b met betrekking tot de aanpassing van lesgelden is dan ook niet van toepassing. 

 

 

  1. a. bij een aantal van 7 of 6 deelnemers vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld en/of het aantal lessen; 

  2. b. bij een groepsgrootte van 5 of minder deelnemers wordt het lesgeld, de lesduur en het aantal lessen in overleg met de deelnemers vastgesteld. 

 

3. LESSEN EN UITVAL 3.1. De lessen/trainingen zullen gegeven worden: 

3.2 Behoudens het hiervoor onder 2.1 bepaalde in geval van afwijkende grootte van de lesgroep zullen de lessen wekelijks worden uitgevoerd in twee cycli; één met aanvang in de maand oktober bestaande uit 18 lessen van 60 minuten of 75 minuten ('winterlessen') en een tweede met aanvang in maart/april bestaande uit 18 lessen van 60 minuten of 75 minuten ('zomerlessen'). In bepaalde gevallen, na akkoord van de trainer, is het ook mogelijk om lessen van 90 minuten te volgen. Een jeugdtraining bestaat uit 50 minuten per training. 

3.3 De jeugdgroepen rood/oranje en groen (basisschool) trainen 2x per week: 

3.4 Behoudens tegenbericht van de tennisschool gaat de les/training altijd door. 

3.5. Van de deelnemer wordt verwacht dat verhindering om een les bij te wonen tijdig per telefoon, e-mail, SMS of Whats App wordt gemeld bij de tennisschool. 

3.6. In geval van niet verschijnen op de les worden lessen niet ingehaald en vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Deze lessen kunnen niet worden overgenomen door een derde. 

3.7. In geval van afbreken van de cursus door de deelnemer (door welke reden dan ook) wordt alleen tot (gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld overgegaan, indien de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een andere betalende deelnemer (van de reservelijst). 

 

 

- tijdens het winterseizoen (oktober-maart) op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

- tijdens het zomerseizoen (april-september) op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

In overleg en met toestemming van het bestuur van TV de Leechkamp kunnen ook op andere dagen of dagdelen lessen/trainingen worden aangeboden. Op zaterdag en zondag worden als regel geen lessen/trainingen gegeven. 

1x basistraining en 1x instuif op vrijdagmiddag. De instuifgroepstraining wordt per kleur gegeven:alle kinderen van dezelfde kleur komen die middag bij elkaar.De trainer wordt e.v.t. geassisteerd door hulptrainers. 

Bij alleen afnemen basistraining geldt een reductie van 20%. 

 

3.8. In geval van afwezigheid van de trainer wordt de vervallen les op een ander geschikt moment (in overleg met de lessers) ingehaald of wordt een vervangende trainer (met gelijkwaardige kwalificatie) ingezet. Indien beide alternatieven niet mogelijk zijn, zal restitutie van het lesgeld plaatsvinden. De tennisschool zal de deelnemers hierover tijdig informeren. De trainer zal zijn verhindering tijdig per e-mail, SMS of Whats App kenbaar maken. 

3.9. Indien door weersomstandigheden de les/training geen doorgang kan vinden, dan zijn de volgende regels van toepassing: - Bij een onbespeelbare baan is de eerste les voor de rekening van de lesnemer, de volgende lessen worden gewoon ingehaald. Het inhalen van lessen/trainingen kan op een andere dag en tijd plaatsvinden dan de dag/tijd waarop men gewoonlijk les heeft. De trainer zal het doorgaan én het nieuwe tijdstip tijdig per e-mail, SMS of Whats App kenbaar maken (na overleg met lessers en bestuur). Er is een maximum aantal inhaallessen vanwege weersomstandigheden. Voor de periode april t/m oktober geldt een maximum van 3 inhaallessen. Voor de periode oktober t/m april geldt een maximum van 3 inhaallessen. 

3.10. Tijdens reguliere schoolvakanties (vastgesteld door ministerie van onderwijs en wetenschappen) en feestdagen zijn er geen lessen. 

 

 

4. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID 4.1. Deelname aan de lessen/trainingen is voor risico van de deelnemer. TV de Leechkamp en de tennisschool zijn niet aansprakelijk voor blessures of ongevallen tijdens de les/training en ook niet voor eventuele vervolgschade, tenzij ernstige nalatigheid van de tennisschool en/of trainer kan worden aangetoond. 

4.2. TV de Greveling en de tennisschool zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of en het verlies van eigendommen van de deelnemer. 

 

 

5. BETALING 5.1. Betaling van het lesgeld aan de tennisschool geschiedt door middel van automatische incasso in zes (6) maandelijkse termijnen (oktober, november, december , januari, februari, maart). De incasso vindt plaats aan het einde van de maand (rond de 28e). Uitzondering: Maak Kennis met Tennis pakket. Dit pakket word in twee termijnen door de tennisschool geïncasseerd. 

5.2. Indien de deelnemer niet akkoord is met de incasso, dan dient hij/zij dit met opgave van redenen uiterlijk binnen 1 week te melden aan de tennisschool (e-mail: devlonvanderidder@hotmail.com). De deelnemer ontvangt dan een rekening. De betalingstermijn is dan 30 dagen. Bij het sturen van een herinnering worden vijf (5) euro administratiekosten in rekening zal worden gebracht 

5.3. Alle (extra) kosten in verband met niet tijdige betaling van het lesgeld zullen op de deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald. 

 

 

6. OVERIGE BEPALINGEN 6.1. Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier vormt tezamen met dit lesreglement de lesovereenkomst tussen de tennisschool en de deelnemer. 

6.2. Over onderwerpen waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de tennisschool (na overleg met het bestuur van TV de Leechkamp) 

 

 

6.3 De tennisschool is bereikbaar: 

- per telefoon / SMS: 06-18258506 

- per e-mail tennisschoolvanderidder@hotmail.com

 

- Whats App: 06-18258506 

Gezien en akkoord 

bottom of page